7 класс

Русский язык

1. Общая характеристика служебных частей речи. Предлог.

§52, 53, упр. 404-406, 408-412,415

 

2. Правописание и употребление предлогов

§ 54, 55, упр. 416-418, 423-425, 428 , 430, 436

 

Русская литература

1. А.Г. Алексин "А тем временем где-то..."

2. Антуан да Сент-Экзюпери "Маленький принц". слово о писателе. тонкий лиризм сказки.

 

Беларуская мова

Дата

Тэма ўрока

Заданні для работы на ўроку

Заданні для работы

Інтэрнет-спасылкі

13.04

Злучнік як службовая часціна мовы

§38, пр. 273, 274

Пр. 277

Тэст Дадатак 1

prezentaciya-zluchnik-yak-sluzhbovaya-chascina-movi-klas-2916515.html

 

16.04

Злучнікі простыя і састаўныя; адзіночныя, паўторныя і парныя

§39, 278, 279

Пр. 282

http://www.movananova.by/zaniatki/gramatyka-zluchnik.html

 

Тэст (глядзіце дадатак унізе старонкі)

 

       

Беларуская літаратура

Дата

Тэма ўрока

Заданні для работы на ўроку

Заданні для работы

13.04

Змітрок Бядуля “Шчасце не ў золаце”

Прачытаць твор, пытанні да твора (с.163)

Выразнае чытанне твора

16.04

Максім Танк “Дрэвы паміраюць…”

Алесь Разанаў. “У парку…”

Чытаць, запісаць паняцце ‘свабодны верш’

Вывучыць на памяць верш М.Танка “Дрэвы паміраюць…”

Падрыхтавацца да тэматычнага кантролю (с.166)

 

 

Матэматыка

Алгебра

Сістэма лінейных ўраўненняў з дзвюма зменнымі.§ 23, № 4.62, 4.63, 4.65, 4.68

 

Рашэнне сістэмы лінейных ураўненняў з дзвюма зменнымі спосабамі складання, падстаноўкі. § 24, № 4.90(а, в), 4.91(а, в), 4.93-4.96(а)

 

Гісторыя Беларусі

З 13.04.2020 па 17.04.2020 – “Асаблівасці развіцця беларускіх зямель  у     апошняй трэці ХVІІ ст.” – § 19,   

 

“Паўночная вайна 1700-1721 гг. на беларускіх землях” - § 20.

 

 

Немецкий язык 

Тема

Задание

Грамматика

Музеи в Германии и Беларуси.

Упр.3(а), стр.205

Предлоги durch, über, um (повторение)

Мюнхен – столица Баварии.

Упр.4(с), стр.207

 

Экскурсия по Кельну.

Упр.4(а), стр.215

 

 

Мастацтва

Дата

Тэма ўрока

Заданні для работы на ўроку

Інтэрнет-спасылкі

13.04

Старажытнагрэчаская драма

§25

prezentaciya-drevnegrecheskiy-teatr-tragediya-komediya-i-satirovskaya-drama-799061.html

 

 

Інфарматыка

Стварэнне і рэдагаванне вектарнага відарыса.

1. Прачытайце тэкст падручніка с. 145 - 151.

2.Адкрыйце відэа па спасылцы і праглядзіце яго.

Рисование прямоугольников, эллипсов и звёзд  https://youtu.be/3BclO-ci9Yk

 

Физическая культура и здоровье

Бег с максимальной скоростью30, 60 м. Прыжки высоту с разбега способом «перешагивание». Челночный бег 4×9м.

 

Час здоровья и спорта 

Волейбол.Передача мяча двумя руками сверху на месте и после перемещений

 

 

Геаграфія

Унутраныя воды Паўночнай Амерыкі. Прыродныя зоны Паўночнай Амерыкі § 26-27

 

Біялогія

Будова насення. Прарастанне насення § 39-40

 

Хімія

Састаў малекулы вады § 25, заданні 5,8,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беларуская мова дадатак

15.04.2020
развернуть

Дадатак 1

Злучнік

 

Тэст 1

 

 

 1. Вызначце правільнае сцверджанне:

а) злучнік – гэта самастойная часціна мовы;

б) злучнік – гэта службовая часціна мовы.

 

 1. З якой мэтай ужываюцца злучнікі ў мове? Выберыце правільныя адказы:

а) звязваюць словы ў словазлучэнні;

б) звязваюць аднародныя члены сказа і часткі складанага сказа;

в) указваюць на прадметы, прыметы і дзеянні;

г) паказваюць на розныя адносіны паміж аднароднымі членамі сказа, часткамі складанага сказа, сказамі і часткамі тэксту;

д) звязваюць сказы і часткі тэксту.

 

 1. Падкрэсліце злучнікі, якія звязваюць аднародныя члены сказа.
 2. Магутны Божа! Ўладар сусветаў, вялікіх сонцаў і сэрц малых, над Беларусяй ціхай і ветлай рассып праменне свае хвалы.
 3. То ўваскрэсне, то запаліцца, то згасне, то заімжыць... Гляджу цяпер назад і бачу ясна – не ўмеў я жыць.
 4. Чалавеку патрэбна не слава, а людская ўвага і ласка, і сардэчнае шчырае слова, і вясёлая добрая казка.
 5. У калідоры светла, цёпла, - тут прыпынак закаханых, размаўляе з мілай хлопец і зпавагай, і з пашанай..
 6. А яна: то ўсміхнецца, то схмурнее на хвіліну, то навокал азірнецца, сціснуўшы ў руках хусцінку.

 

 1. Падкрэсліце злучнікі, якія звязваюць часткі складаных сказаў.
 2. Яшчэ на ўзлессі снег ляжыць, але шпакі ўжо шчабечуць, звіняць да змроку капяжы, і кроплі падаюць на

         плечы.   2. Ідзе вясна, а не адліга , з вятрамі, з ліўнямі, цяплом: і крыгі крушацца аб крыгі, а хутка грымне

         першы гром.   3. Заўсёды, як гляне даўніна сівая ў вочы, нібыта настаўнік суровы, свой сэнс першародны тады

         набываюць і фарбы, і гукі, пачуцці і словы.  4. Мне дзён  неставала зрабіць справаздачу, а тут я падумаў: як   

         зроблена мала.   5. Наведвайце бацькоў, пакуль яны жывыя, пакуль дымяцца коміны – пагрэйцеся ў бацькоў.

 

 1. Выберыце правільны адказ і закончыце фармулёўку:

      Паводле складу злучнікі падзяляюцца на...

       а) злучальныя і падпарадкавальныя;  б) адзіночныя, паўторныя і парныя; в) простыя і састаўныя.

 

 1. Падкрэсліце ў сказах простыя злучнікі:
 2. Маруда, таўсцель, ён нібы знарок не спяшаецца, нібы пасмейваецца з сяржанта, трухае як мяшок, робіць

         выгляд , што бяжыць, але хіба ж гэта бег? 2. Макоўчык адчуў, што яго збівае з ног, і прыпыніўся.

 1. Макоўчыка ўзяў роздум: ці зможа ён утрымацца, пераходзячы, ці ўстаіць перад дзікай напорнасцю

        гэтай  быстрай плыні?  4. Перад тым як ехаць, ён прывыкла намерыўся паправіць пілотку, але яе як не было.

 1. Ён ужо намерыўся пусціць каня ў вірлівы паток, калі заўважыў, што з-за павароту вада вынесла дрэва.

 

 1. Што звязваюць злучальныя злучнікі? Выберыце правільны адказ.

     а) галоўныя і даданыя члены сказа; б) аднародныя члены сказа; в) галоўныя і залежныя словы ў словазлучэнні;

      г) раўнапраўныя паводле сэнсу часткі складанага сказа.

 

 1. Вызначце злучальныя злучнікі.

       а) то-то,  б) як-так  в) што  г) ды  д) бо  е) ледзь  ж) хоць-але  з) ні – ні.

 

 1. У якіх сказах перад злучальнымі злучнікамі трэба паставіць коскі?
 2. Мяняюцца напрамкі і манеры і новыя з’яўляюцца штодня, ды толькі не мяняецца Венеры святая прыгажосць і чысціня. 2. Яна спазнала забыццё і холад, яна перамагла сляпую злосць і не змаглі ні час ні цяжкі сполах скрышыць яе святую прыгажосць. 3. Усё цябе кудысьці цягне, заснуць да рання не дае: то ты ідзеш па топкай багне

і сцежкі свецяцца твае то пралятаеш над ракою. 4. Здаецца, сонечныя рысы цябе саткалі на вадзе і ціха шэпчуць

кіпарысы, тваёй зайздросцячы ходзе.

 

 1. Якое сцверджанне правільнае?

а) У сказе Атрымаю я за двойку і ў хвост і ў грыву неабходна паставіць коску пасля слова хвост, таму што злучнік і злучае аднародныя члены сказа і паўтараецца двойчы;

б) У сказе Атрымаю я за двойку і ў хвост і ў грыву не трэба ставіць коску, таму што “і ў хвост і ў грыву” – гэта

    фразеалагізм. Паміж аднароднымі членамі сказа, якія ўтвараюць устойлівы выраз і злучаны паўторнымі злучнікамі, коска не ставіцца.

 

 

       

 

свернуть